Regulamin

Regulamin obiektu Green Kabaty Apartment

Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie.
Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę i pozwoli uniknąć nieporozumień
oraz niekomfortowych sytuacji. Zapewni również bezpieczeństwo gości odwiedzających
nasz obiekt i miłą atmosferę.

 1. Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie noclegowym Green Kabaty Apartment.
 2. Każdy, kto korzysta z apartamentu jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Apartamenty w obiekcie noclegowym wynajmowane są na doby.
 4. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 14:30 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu następnym. Goście zobowiązani są do opuszczenia apartamentu w dniu ustalonym w procesie rejestracji.
 5. Jeżeli obiekt dysponuje wolnym apartamentem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.
 6. Goście są zobowiązani do utrzymania apartamentu w stanie zastanym w dniu przyjazdu.
 7. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w  wynajętym apartamencie gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu noclegowego. Uregulowanie zobowiązania powinno nastąpić do dnia wyjazdu.
 8. Gość obiektu powinien zawiadomić właściciela lub personel niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
 9. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić personel lub właściciela obiektu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju oraz obiekcie lub znajdującym się w nim wyposażeniu.
 10. Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone gościowi, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych, utrzymującemu obiekt przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych.
 11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00.
 12. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnej pozostałych mieszkańców.
 13. Organizowanie imprez w wynajmowanym apartamencie lub obiekcie nie jest dozwolone.
 14. Liczba osób wypoczywająca w danym apartamencie lub obiekcie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionej wcześniej ceny lub zaliczki.
 15. Zabrania się przebywania innych osób w obiekcie niż zgłoszone w procesie rejestracji chyba, że zostało to wcześniej uzgodnione z osobą upoważnioną na miejscu.
 16. Za pobyt zwierząt domowych w obiekcie noclegowym może być pobierana dodatkowa opłata ustalona z właścicielem obiektu.
 17. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane.
 18. Gość wraz z otrzymaniem kluczy do pokoju lub obiektu staje się za niego odpowiedzialny.
 19. Gość zobowiązuje się do zamykania okien i drzwi (na klucz) wynajmowanego apartamentu lub obiektu przy każdorazowym wyjściu z tego obiektu.
 20. Gość zobowiązuje się do nieprzekazywania kluczy osobom postronnym.
 21. W przypadku zgubienia zestawu kluczy gość jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamków oraz dorobienia kluczy (standardowo jest to kwota zł 100-150 PLN, a w przypadku zgubienia pilota od bramy wjazdowej 150 PLN.)
 22. Ponad postanowienia poprzedzające gość pozostaje zobowiązany do:
 1. Przestrzegania regulaminu obiektu i budynku oraz przestrzegania zasad i dyscypliny właściwej dla obiektu i budynku.
  Zabrania się też innych zachowań zakłócających pobyt pozostałych mieszkańców.
 1. b)  Utrzymania czystości, ładu i porządku.
 2. c)  Dbałości o sprzęt i powierzone mienie.
 3. d)  Bezzwłocznego zawiadamiania właściciela obiektu
  o wszelkich awariach i uszkodzeniach zaistniałych
  w pomieszczeniach.
 4. e) Wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są
  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa p. pożarowego.
 1. Właściciel obiektu noclegowego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gościa w obiekcie bądź jego pomieszczeniach po ich opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nim, na przykład taras, ogród i inne.
 2. Właściciel obiektu noclegowego zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
 3. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez nie stosowanie się gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.
 4. W obiekcie zabrania się palenia tytoniu, złamanie tej zasady skutkuje poniesieniem kary umownej w wysokości 200 zł.
 5. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych, urządzeń gazowych oraz innych, które nie stanowią standardowego wyposażenia obiektu.
 6. Właściciel ma prawo do wymeldowania gościa, który nie przestrzega postanowień regulaminu bez zwrócenia kosztów za pobyt. Osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie opuścić obiekt noclegowy jeżeli taka będzie decyzja właściciela obiektu noclegowego.
 7. Aby potwierdzić tożsamość gościa w momencie zameldowania jest on zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie noclegowym.
 8. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela obiektu noclegowego. Prawem właściwym dla wszystkich sporów jest prawo polskie.